Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden groenbeweegt.nl

Definities
In deze bepalingen wordt onder Groen Beweegt bedoeld Stichting Groenruil als eigenaar en exploitant van de website van Groenbeweegt.nl.

Gebruiker
De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten of die van de diensten van Groen Beweegt gebruikmaakt.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Gebruiker en Groen Beweegt, op basis waarvan Gebruiker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Site
De door Groen Beweegt op internet verzorgde website www.groenbeweegt.nl. De meeste informatie op de site is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede voor de vorm en inhoud van het desbetreffende product, project of dienst.

Verantwoordelijkheid
Groen Beweegt stelt aanbieders of deelnemers in staat om tot elkaar te komen, maar is nooit  partij en op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen die gebruikmaken van de site.

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Groen Beweegt en Gebruiker waarop Groen Beweegt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Groen Beweegt, voor de uitvoering waarvan wij derden moeten betrekken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Uitvoering diensten en overeenkomst

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Gebruiker Groen Beweegt derhalve schriftelijk in gebreke stellen. Groen Beweegt zal daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Groen Beweegt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Groen Beweegt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Gebruiker de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. Groen Beweegt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien een overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Groen Beweegt gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat zij daarvoor akkoord heeft gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Groen Beweegt op en is voor de Gebruiker geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Groen Beweegt een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit voor de uitvoering bezwaren zou opleveren. Indien de Gebruiker in gebreke mocht blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ons gehouden is, dan is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groen Beweegt daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 3: Overmacht
Groen Beweegt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Groen Beweegt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

Groen Beweegt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Groen Beweegt is in alle gevallen beperkt tot hoogstens een eventuele factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten. Projecten moeten na verschijning door Gebruiker zelf worden gecontroleerd op eventuele fouten. De Gebruiker vrijwaart Groen Beweegt voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Gebruiker opgegeven projecten.

Indien Groen Beweegt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Groen Beweegt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


Artikel 5: Indirecte schade
Groen Beweegt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van haar dienstverlening. De aansprakelijkheid van ons voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die hiervoor is beschreven, is daarmee dan ook nadrukkelijk uitgesloten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de site en/of de diensten door Gebruiker of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan. Gebruiker vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Gebruiker op de site heeft geplaatst.

Artikel 6: Weigering of verwijdering advertenties en projecten
Groen Beweegt is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen projecten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor contracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Eventuele reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Wij behouden ons het recht voor om tekst en vorm van alle projecten die voor plaatsing op Groenbeweegt.nl worden aangeboden zonder overleg te wijzigen.

Artikel 7: Regels rubrieksadvertenties
Voor de regels rondom de plaatsing van rubrieksadvertenties verwijzen wij naar “De Algemene Regels voor Gebruikers”. Deze zijn te vinden in de disclaimer onderaan onze website en daarmee van toepassing op onze dienstverlening.

Artikel 8: Privacy

Voor de regels rondom ons privacy beleid verwijzen wij naar “Privacy Beleid”. Deze regels zijn te vinden in de disclaimer onderaan onze website en daarmee van toepassing op onze dienstverlening.

Artikel 9: Overzicht commerciële advertentiemogelijkheden
Voor bedrijven, instellingen, overheden, verenigingen en clubs heeft Groen Beweegt promotiemogelijkheden beschikbaar. Neem daartoe contact op via onze website.

Artikel 10: Aanleveren advertentiemateriaal
Een Gebruiker is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het benodigde (tekst, foto of film) materiaal, volgens de aanwijzingen van Groenbeweegt.nl. Als naar het oordeel van Groen Beweegt het materiaal niet, niet-tijdig, onbruikbaar, niet-compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de Gebruiker. Gebruiker verstrekt aan Groen Beweegt alle noodzakelijke informatie van belang voor een correcte uitvoering.

Artikel 11: Overeenkomsten
Groen Beweegt is gerechtigd om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren. Contracten voor eventuele betaalde services van Groenbeweegt.nl worden afgesloten voor de periode van maximaal 1 jaar, tenzij anders tussen partijen overeengekomen. Tussentijdse opzegging van een contract is niet mogelijk.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

Voor eventuele advertentiediensten van Groenbeweegt.nl ontvangt Gebruiker een factuur. Betaling dient te geschieden binnen één kalendermaand na factuurdatum in Nederlandse valuta. Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat  Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
Groen Beweegt heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Groen Beweegt verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd. Gebruiker is verplicht alles te doen om de betalingsverplichtingen jegens Groen Beweegt na te komen.

Artikel 13: Beëindiging overeenkomst
Groen Beweegt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

-       indien Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-       als na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

-       indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-       indien door vertraging aan de zijde van Gebruiker niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen.

Voorts is Groen Beweegt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Groen Beweegt kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groen Beweegt op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Gebruiker toerekenbaar is, zijn wij gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Groen Beweegt vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De eventuele vorderingen van Groen Beweegt op Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien Gebruiker een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- opmaak en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Onderhoud
Groen Beweegt mag zonder voorafgaande bekendmaking haar website Groenbeweegt.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens Groen Beweegt ontstaat.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groen Beweegt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich in redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten voor producten en materiaal blijven berusten bij Groen Beweegt of haar licentiegevers. Beeld- en kleurkenmerken van Groen Beweegt zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag. Groen Beweegt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 17: Vrijwaring
Gebruiker vrijwaart Groen Beweegt voor alle aanspraken als gevolg van directe schade, geleden door Gebruiker dan wel door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 18: Publicatierecht
Groen Beweegt is gerechtigd om projecten van Gebruikers te publiceren binnen het tot haar beschikking staande netwerk en desgewenst voor andere uitgaven. Indien de Gebruiker zich hier niet mee kan verenigen, dan zal het project door Gebruiker moeten worden verwijderd. Indien Gebruiker niet wenst dat Groen Beweegt het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van de site.

Artikel 19: Contractovername
De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met Groen Beweegt mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

Artikel 20: Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.groenbeweegt.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Groen Beweegt.

© 2012 Stichting Groenruil