Gebruiksregels Groenbeweegt

Algemene gebruiksregels voor bezoekers groenbeweegt.nl 

Uitgangspunten

Groen Beweegt! is als onderdeel van Stichting Groenruil een platform op internet waar bezoekers groene projecten kunnen aanmelden en kunnen zoeken in vraag en aanbod. Bezoekers plaatsen zelf projecten of advertenties. Om die reden kan Groen Beweegt! dan ook geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van geadverteerde goederen of diensten, de juistheid van aanbiedingen of projecten, de bevoegdheid van adverteerders om goederen of diensten te verkopen noch de bevoegdheid van kopers om goederen of diensten te kopen. Onze diensten zijn toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten alleen toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige deze zelfstandig verricht.

Groen Beweegt! probeert gebruikers tot elkaar te brengen. Groen Beweegt! is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruikers door gebruikmaking van de site. Geschillen tussen gebruikers moeten zij zelf oplossen. Gebruikers vrijwaren Groen Beweegt en Stichting Groenruil (en al haar personeel en tussenpersonen) van  vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Groenbeweegt is een projecten- en advertentiesite met de mogelijkheid om te reageren op advertenties of om deel te nemen aan groene projecten. In beginsel is een reactie niet bindend en verplicht het niet tot aankoop noch deelname, tenzij de gebruiker anders aangeeft. Een advertentie of project wordt verwijderd als deze ouder is dan de vooraf overeengekomen periode of als een project na een bepaalde periode onvoldoende resultaat oplevert.

De site kan links of advertenties van derden bevatten (bijvoorbeeld andere organisaties die zich met groene activiteiten bezighouden). Deze links of advertenties kunnen ook worden geplaatst naast een (particuliere) Groenbeweegt advertentie of een project. Indien een bezoeker gebruik maakt van de diensten van derden dan valt het gebruik daarvan onder de (privacy)regels van die partij. Groen Beweegt heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze externe partijen.


Groen Beweegt promoot haar website en de inhoud daarvan en kan derden toegang verschaffen tot materiaal om het hen mogelijk te maken advertenties of projecten te promoten op hun websites, software applicaties, e-mail en andere kanalen. Onze promoties van derden kunnen (delen van) advertentiemateriaal bevatten dat door gebruikers is geplaatst. Groen Beweegt kan alle advertentiemateriaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Bepalingen voor gebruikers

Het is bezoekers niet toegestaan de website van Groen Beweegt of enige inhoud daarvan te gebruiken, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan een deel van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken. Het is derden en gebruikers niet toegestaan om Groen Beweegt advertenties of projecten op andere sites weer te geven.

Groen Beweegt behoudt zich het recht voor om bezoekers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van haar site indien zij naar de mening van Groen Beweegt in strijd handelen met de gebruiksvoorwaarden of beleidsregels, onverminderd ons recht om nadere rechtsmaatregelen tegen hen te nemen en schadevergoeding te eisen. Groen Beweegt kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder verdere aanspraak van de adverteerder;
 • verwijdering van beoordeling(en);
 • schorsing van het account;
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet project, product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties of projecten die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst;
 • (gratis) advertenties of projecten die dubbel zijn geplaatst;
 • (gratis) advertenties of projecten met een website vermelding;
 • advertenties of projecten met verboden of verdachte objecten en diensten;
 • advertenties of projecten die inbreuk maken op (eigendoms)rechten van derden;
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten;
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met de  gebruiksvoorwaarden en/of beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Groen Beweegt bovendien haar functionaliteiten beperken.

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien een gebruiker of Groen Beweegt een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Regels voor het plaatsen van een advertentie of project

 • Advertenties moeten een omschrijving van het product of project bevatten in de advertentietitel en de advertentietekst. Advertenties mogen alleen in de Nederlandse taal worden geplaatst;
 • Advertenties kunnen slechts in één rubriek worden geplaatst. Voor elk product of project moet een aparte advertentie worden aangemaakt in de passende rubriek;
 • Dubbele advertenties of projecten zijn niet toegestaan;
 • Als het project is beeindigd, moet de advertentie worden verwijderd;
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url;
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie of project te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of project;
 • Een advertentie blijft tenminste een maand op Groen Beweegt staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan;
 • Een project blijft tenmnste zolang op de website staan, als nodig is voor de realisatie;
 • Indien een advertentie wordt geplaatst die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt deze zonder het recht op eventuele aanspraken verwijderd.

Eigendomsrecht

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan;
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende;
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in een advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object fabriceerde of produceerde of het project organiseert of initieert;
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen over de echtheid of legaliteit van het object of project dat wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten of projecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden of aan te melden;
 • De titel van een advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object of project niet goed beschrijven;
 • Advertenties voor objecten of projecten die verboden zijn volgens de wet of de Groen Beweegt beleidsregels zijn niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website. Bij groene projecten geldt deze bepaling niet, mits het resultaat van dat project duidelijk gediend is met een verwijzing.

Informatie over betaalmethoden in de advertentie of het project

 • Groen Beweegt beoogt met haar activiteiten een groenere samenleving te realiseren. In aanleg is de website daarom niet bedoeld voor financieel gewin. Wij stimuleren daarom eventuele opbrengsten van groene producten te besteden aan een groen doel of project.
 • Voor onze crowdfunding activiteiten verwijzen wij naar de bepalingen van de crowdfunding-organisatie.
 • Groen Beweegt heeft nadrukkelijk geen rol in de financiering van projecten. Hiertoe verwijzen wij naar de bepalingen van de crowdfunding-organisatie.
 • Gebruikers mogen andere gebruikers nooit verzoeken om contant geld op te sturen. Gebruikers mogen andere gebruikers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices. Gebruikers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Gebruikers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.


Bescherming van intellectueel eigendom

Op Groen Beweegt wordt een groot aantal producten of projecten aangeboden door particulieren, bedrijven of andere gebruikers in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaren van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten of projecten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Groen Beweegt verwijderd.

Om melding te maken van een Inbreuk op Intellectueel Eigendom volstaat het om deze melding aan ons algemene mail- of postadres (mail@groenruil.nl) te sturen. In deze mail of brief geef je de advertenties of projecten aan die mogelijk inbreuk maken op jouw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die je aanlevert heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie Groen Beweegt in staat stellen de advertentie die of het project dat moet worden verwijderd te identificeren.


Verboden of verdachte objecten en diensten

Groenbeweegt.nl is een projectensite die gebruikers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Groen Beweegt is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via Groenbeweegt.nl is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. De gebruiker van Groenbeweegt.nl is uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het project of aanbod, de verkoop of vermelding van en de koop van of deelname aan bepaalde projecten, goederen of diensten wettelijk is toegestaan.


Copyright © 2012 Stichting Groenruil. Alle rechten voorbehouden.