Over Groenbeweegt

Groen Beweegt! Samen maken we Nederland groener!

Algemene informatie

Groen Beweegt! wil een groenere samenleving in Nederland bereiken. Van Groningen tot Maastricht, van Den Helder tot Middelburg. Groen Beweegt! zet zich in voor meer groene projecten in Nederland middels burgerinitiatief en samenwerking. Iedere inwoner van Nederland kan via www.groenbeweegt.nl kosteloos een groen initiatief beginnen. Groen Beweegt! helpt met de financiering, het bijeenbrengen van de middelen en de contacten om het project te realiseren.

Als een project is aangemeld, maken we samen een begroting en een lijst van benodigdheden. Daarna leggen we de contacten die nodig zijn om het project te realiseren. Wij ondersteunen door aandacht te vragen in de media, bij belanghebbenden en bij de officiële instanties. We nodigen mensen en bedrijven uit om het project te steunen. En we helpen met voorbeeldbrieven voor gemeenten, verenigingen en sponsoren.

Als de middelen bijeen zijn gebracht, helpen wij met contractpartners voor de uitvoering van het project. Als er expertise nodig is, schakelen wij deskundigen in die kunnen helpen met een ontwerp, de aanleg en met de uitvoering. Als groene middelen hergebruikt kunnen worden, zetten we onze marktplaats www.groenruil.nl in.

Wanneer het project vorm krijgt, schakelen we samen de media in en eventueel een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur om het eindresultaat te tonen. Tenslotte geven we nog tips en advies om het project te beheren en te onderhouden.

Groen Beweegt! faciliteert vooral bij een groen project. We zetten alle steun in die nodig is voor de realisatie van het project. Voor onze steun vragen wij geen vergoeding. De start van een crowdfunding-campagne is mogelijk via onze partner share2start ( www.share2start.com), een door de DNB en AFM geaccordeerde crowdfunder die zich uitsluitend op duurzame initiatieven richt. Voor de crowdfunding-campagne draagt de initiator 5% af aan share2start. Dit percentage wordt echter alleen ingehouden als het totale funding-bedrag in zijn geheel is bereikt.

Wie zijn wij?

Groen Beweegt! is een landelijk platform op internet en een initiatief van Stichting Groenruil, opgericht door Bertil Beumer, Theo van Ommen en André Elzinga. Zij merkten dat er veel groene initiatieven in ons land bestaan, maar dat die nauwelijks aan elkaar verbonden zijn en bovendien vaak afhankelijk zijn van fondsen en subsidies. Daarom hebben zij een model ontwikkeld dat partijen verbindt, waarin inwoners, bedrijven natuurinstellingen en overheden samenwerken en waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd door een eigen duurzaam investeringsmodel.


Speelveld

Groen Beweegt! opereert in de gehele samenleving, met de nadruk op de woon-, leef-, en werkomgeving en landschappelijke waarde. Groen Beweegt! wil actief bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving door samenwerking en verbinding. Het concept is een combinatie van marktwerking met inwonersinitiatieven en ondersteuning van overheden en maatschappelijke instellingen. De burger initieert, de overheid faciliteert, marktpartijen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Dat is het idee.

Veel inwoners hebben goede ideeën om hun directe leefomgeving te verbeteren of groener te maken. Maar ze kennen vaak de weg niet of weten niet bij wie ze moeten aankloppen met hun idee. En zij zien er tegenop om de middelen bijeen te brengen en anderen enthousiast te maken. Daar speelt Groen Beweegt! op in: initiatiefnemers worden geholpen met de start, met draagvlak creëren, met het bekendmaken van het initiatief en met het bijeenbrengen van mensen en middelen. Of het nu gaat om het vergroenen van een schoolplein, speeltuin of ouderenlocatie of om het realiseren van lokale milieu-initiatieven, energieprojecten of waterzuiveringsinstallaties.

Groen Beweegt! biedt een platform waarin alle groene organisaties in Nederland worden verbinden, zodat bezoekers snel de weg vinden naar organisaties die kunnen helpen bij de realisatie van groene initiatieven. Samenwerking is een belangrijke sleutel tot succes!

Groen Beweegt! wil iedereen voorthelpen die de leefomgeving wil verbeteren. Het model kent geen concurrenten, omdat alle initiatieven gesteund worden die door middel van samenwerking hetzelfde doel hebben. Als de samenleving de middelen bijeenbrengt, hoeft de overheid alleen maar bij te dragen in regelgeving en facilitering.

Doelstelling

In resultaten uitgedrukt vraagt het concept om de realisatie van meerdere projecten van uiteenlopende aard en omvang: groene schoolpleinen, speeltuinen, natuurspeelplaatsen, groene ouderenlocaties, groene buurten en straten, educatieve natuurprojecten en dergelijke. Maar ook landschappelijke projecten om onze natuur te behouden en verder te ontwikkelen. In elke provincie en elke gemeente van Nederland. Zodat iedereen er van kan genieten, nu en in de toekomst.

Financieel

Stichting Groenruil heeft geen commerciële doelstelling. Alle inkomsten van projecten, sponsoring en advertenties worden opnieuw aangewend voor een groenere samenleving. De stichting zoekt naar samenwerking met organisaties die zich richten op groene doelen. Juist door samenwerking zijn we in staat om meer te bereiken. We willen een brug slaan tussen overheid, bedrijfsleven, natuurorganisaties en particulieren.

Financieel moeten we de organisatie kunnen laten draaien. Groen Beweegt! wil haar kosten echter beperken tot 10 procent van de inkomsten en 90 procent ten goede laten komen aan groene projecten! Dat is ambitieus maar we vinden dat de middelen bij de groene doelen terecht moeten komen en niet besteed moeten worden aan organisatiekosten. Onze inkomsten zullen afkomstig zijn uit advertenties en sponsoring.