Privacybeleid

Privacybeleid Groenbeweegt

Privacy Beleid Groen Beweegt!

Dit privacybeleid beschrijft hoe Groen Beweegt! en haar rechtspersoon Stichting Groenruil omgaat met persoonsgegevens. Groen Beweegt! gebruikt persoonsgegevens om de websites van Groen Beweegt! te laten werken en om veilig internetverkeer via Groen Beweegt! te bevorderen. Stichting Groenruil te Hattem is de verantwoordelijke rechtspersoon voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Cookies

Groen Beweegt! kan gebruikmaken van cookies op de webpagina’s om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor bezoekers kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast gebruikt Groen Beweegt! permanente cookies voor gerichte communicatie en voor de veiligheid van de website. Het staat een bezoeker altijd vrij om cookies te weigeren. Dit kan echter het gebruik van de website of diensten in de weg staan.


Verzamelen

Bij gebruik van de website verzamelt en verwerkt Groen Beweegt! de volgende gegevens:

 • van bezoekers van de site: standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar Groen Beweegt!;
 • van bezoekers die een account hebben aangemaakt: de computer-inlogdata, informatie over advertenties, naam en postcode;
 • van bezoekers die een bericht sturen aan onze helpdesk: het IP-adres, naam, e-mailadres en de inhoud van het bericht;
 • naar aanleiding van meldingen: informatie over geschillen tussen gebruikers en adverteerders;
 • naar aanleiding van meldingen: informatie (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.


Toegang, Wijzigen en Verwijderen

Bezoekers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van hun eigen account. Groen Beweegt! bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Groen Beweegt! verwerkt bezoekergegevens:

 • om diensten te kunnen leveren;
 • om veilig internetverkeer via Groen Beweegt! te bevorderen en om tips en/of meldingen over onrechtmatig handelen via Groen Beweegt! op te volgen;
 • om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden;
 • voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • om (persoons)gegevens aan bepaalde derden te kunnen verstrekken (zoals opsporingsinstanties) indien Groen Beweegt! daartoe verplicht is op grond van wet of regelgeving of aanleiding ziet op grond van dit Privacybeleid;
 • om de naleving van de Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels af te dwingen;
 • om de belangstelling voor diensten te meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
 • om gebruikers te informeren over diensten en updates.

 

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming zal Groen Beweegt! persoonsgevens niet delen met derden. Groen Beweegt! kan persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.


Groen Beweegt! kan persoonsgegevens doorgeven aan derden, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon van oordeel is dat een advertentie of project objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden.

Tenslotte kan Groen Beweegt! persoonsgegevens uitwisselen met partners, ten behoeve van de  gezamenlijke dienstverlening, om gezamenlijk potentieel illegale handelingen en inbreuken op onze voorwaarden op te sporen en te voorkomen en ook om met hen tot afstemming te komen ten aanzien van onze producten, diensten en communicatie.

Als Groen Beweegt! wordt betrokken in een fusie of overname, dan kan Groen Beweegt! persoonsgegevens delen met een andere organisatie. Daarnaast kan Groen Beweegt! derde partijen inschakelen die gegevens verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door Groen Beweegt! te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Groen Beweegt! is in voorkomend geval gerechtigd om derden toegang te geven tot alle op de site geplaatste advertenties en projecten teneinde hen in staat te stellen die advertentie(s) of project(en) op hun website te promoten. Indien een advertentie of project persoonsgegevens bevat, dan kunnen persoonsgegevens tevens deel uitmaken van de advertentie of het project dat op de desbetreffende website te zien is. Indien bezoekers dit willen voorkomen, dan dienen zij geen persoonsgegevens in de advertentie of het project zelf te zetten.

Gebruik van informatie van Groen Beweegt!

Bezoekers mogen persoonsgegevens van een andere gebruiker uitsluitend gebruiken voor reacties en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Groen Beweegt! kan berichten die via de Groen Beweegt! site worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen om de verspreiding van spam tegen te gaan.

Het is derden uitdrukkelijk verboden om gebruikers van de site van Groen Beweegt! zonder toestemming van Groen Beweegt! te benaderen, op welke wijze dan ook, ten behoeve van commerciële doeleinden. Dit op straffe van een direct inbare boete van €5000,- per overtreding, waarbij elke opname in een geconstateerde mailing als een afzonderlijke overtreding zal worden beschouwd. Ook is het niet toegestaan om gegevens van Groen Beweegt!.nl over te nemen in andere gegevensverzamelingen.


Marketing

Gegevens die Groen Beweegt! verkregen heeft in verband met de plaatsing van of reactie op projecten of advertenties op Groen Beweegt! en/of overig gebruik van Groen Beweegt!, kan zij gebruiken om aanbiedingen te sturen voor links, producten of diensten die interessant zouden kunnen zijn. Als bezoekers  geen communicaties van Groen Beweegt! willen ontvangen, kunnen zij dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen.


Beveiliging

Groen Beweegt! neemt zoveel mogelijk maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Groen Beweegt! kan in dit kader echter niets garanderen.


Algemeen

Groen Beweegt! kan dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Groen Beweegt! raadt bezoekers aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Dit privacybeleid is aangepast op 01-05-2012.

Copyright © 2011 Stichting Groenruil. Alle rechten voorbehouden.